9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

1.广东深圳光明新区明安街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Min′an Street, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong..
2.广东深圳福田区深南中路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shennan Middle Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
3.广东深圳福田区华强北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
4.广东深圳福田区宝安南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Bao′an South Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
5.广东深圳福田区益田路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
6.广东深圳福田区滨河大道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Binhe Boulevard, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
7.广东深圳福田区红荔路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hongli Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
8.广东深圳福田区振华路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhenhua Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
9.广东深圳南山区南山大道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Nanshan Boulevard, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong..
10.广东深圳罗湖区翠竹路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Cuizhu Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong..
11.广东深圳南山区南新路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Nanxin Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong..
12.广东深圳福田区新闻路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xinwen Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
13.广东深圳福田区红岭中路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hongling Middle Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
14.广东深圳福田区彩田路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Caitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
15.广东深圳福田区振兴路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
16.广东深圳福田区东园路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Dongyuan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
17.广东深圳罗湖区爱国路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Aiguo Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong..
18.广东深圳福田区中航路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhonghang Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
19.广东深圳福田区南园路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Nanyuan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
20.广东深圳福田区八卦三路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Bagua 3rd Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
21.广东深圳福田区福虹路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Fuhong Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
22.广东深圳福田区笋岗东路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Sungang East Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
23.广东深圳福田区福华一路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Fuhua 1st Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
24.广东深圳福田区八卦四路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Bagua 4th Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
25.广东深圳福田区福华三路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Fuhua 3rd Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
26.广东深圳福田区福民路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Fumin Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
27.广东深圳福田区燕南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yannan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
28.广东深圳南山区太子路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Taizi Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong..
29.广东深圳福田区红荔西路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hongli West Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
30.广东深圳福田区上步中路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shangbu Middle Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong..
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7  下一页 尾页1页 共 10 页

地名目录重点城市导航

地名目录全国省区列表