9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构实名 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

1.山东青岛市南区漳平路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhangping Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
2.山东青岛市南区新湛路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xinzhan Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
3.山东青岛市南区高雄路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Gaoxiong Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
4.山东青岛市北区台东三路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Taidong 3rd Road, Shibei District, Qingdao, Shandong..
5.山东青岛市南区宁夏路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Ningxia Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
6.山东黄岛区青岛前湾港区2号疏港高速    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Qingdao Qianwan Port Area No. 2 Inter-Port Expressway, Huangdao District, Shandong..
7.山东青岛市南区秀湛四路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xiuzhan 4th Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
8.山东青岛黄岛区环岛路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Huandao Road, Huangdao District, Qingdao, Shandong..
9.山东青岛城阳区德顺北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Deshun North Road, Chengyang District, Qingdao, Shandong..
10.山东青岛李沧区南岭一路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Nanling 1st Road, Licang District, Qingdao, Shandong..
11.山东青岛市北区人民路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Renmin Road, Shibei District, Qingdao, Shandong..
12.山东青岛黄岛区天目山路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Tianmushan Road, Huangdao District, Qingdao, Shandong..
13.山东青岛黄岛区富春江路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Fuchunjiang Road, Huangdao District, Qingdao, Shandong..
14.山东青岛市南区商河路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shanghe Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
15.山东青岛市南区新昌路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xinchang Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
16.山东青岛市北区和兴路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hexing Road, Shibei District, Qingdao, Shandong..
17.山东青岛市北区大成路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Dacheng Road, Shibei District, Qingdao, Shandong..
18.山东青岛市南区清平路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Qingping Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
19.山东青岛市北区北仲二路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Beizhong 2nd Road, Shibei District, Qingdao, Shandong..
20.山东青岛市南区南京路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Nanjing Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
21.山东青岛市南区龙潭路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Longtan Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
22.山东青岛市北区东昌路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Dongchang Road, Shibei District, Qingdao, Shandong..
23.山东青岛黄岛区九连山路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jiulianshan Road, Huangdao District, Qingdao, Shandong..
24.山东青岛市南区微山湖路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Weishanhu Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
25.山东青岛市南区齐河路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Qihe Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
26.山东青岛市南区洪泽湖路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hongzehu Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
27.山东青岛黄岛区黄河东路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Huanghe East Road, Huangdao District, Qingdao, Shandong..
28.山东青岛城阳区兴海支路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xinghai Access Road, Chengyang District, Qingdao, Shandong..
29.山东青岛市南区如东路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Rudong Road, Shinan District, Qingdao, Shandong..
30.山东青岛市北区镇江北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhenjiang North Road, Shibei District, Qingdao, Shandong..
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7  下一页 尾页1页 共 10 页

地名目录重点城市导航

地名目录全国省区列表