9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
   当前位置:>太阳风名址智能翻译系统 -> 企业名称/单位名称中英智能翻译系统:

最近机关单位企业名称翻译结果:

1.���ݵ�����   

日期:2024/7/22 10:18:00   提交者ip:
 0
2.���ݵ�����   

日期:2024/7/22 3:24:00   提交者ip:
 0
3.山东硕宝化工有限公司   
Shandong Shuobao Chemical Co., Ltd.
日期:2024/7/21 22:29:00   提交者ip:183.216.235.186
 0
4.西安市市场监督管理局   
Xi'an Municipal Administration for Market Regulation
日期:2024/7/21 22:23:00   提交者ip:222.212.99.215
 0
5.西安市房地局住宅一公司   
Xi'an Real Estate Bureau Dwelling House No.1 Company
日期:2024/7/21 22:15:00   提交者ip:123.121.14.93
 0
6.陕西盛观装饰设计有限公司   
Shaanxi Shengguan Decoration Design Co., Ltd.
日期:2024/7/21 22:15:00   提交者ip:222.212.99.215
 0
7.���ݵ�����   

日期:2024/7/21 20:43:00   提交者ip:
 0
8.河南众正精密轴承有限公司   
Henan Zhongzheng Precision Bearing Co., Ltd.
日期:2024/7/21 17:29:00   提交者ip:123.121.14.93
 0
9.�й���������   

日期:2024/7/21 13:33:00   提交者ip:
 0
10.创启达有限公司   
Chuangqida Co., Ltd.
日期:2024/7/21 11:46:00   提交者ip:183.233.254.164
 0
11.香港嘉恒盛有限公司   
Hong Kong Jiahengsheng Co., Ltd.
日期:2024/7/21 11:41:00   提交者ip:183.233.254.164
 0
12.祥恒达实业有限公司   
Xianghengda Industry Co., Ltd.
日期:2024/7/21 11:32:00   提交者ip:183.233.254.164
 0
13.祥恒达有限公司   
Xianghengda Co., Ltd.
日期:2024/7/21 11:32:00   提交者ip:183.233.254.164
 0
14.香港嘉益恒有限公司   
Hong Kong Jiayiheng Co., Ltd.
日期:2024/7/21 11:30:00   提交者ip:183.233.254.164
 0
15.祥恒达贸易有限公司   
Xianghengda Trade Co., Ltd.
日期:2024/7/21 11:31:00   提交者ip:183.233.254.164
 0
16.捷安特实业有限公司   
Giant Industry Co., Ltd.
日期:2024/7/21 11:20:00   提交者ip:183.233.254.164
 0
17.广东省中山市民众镇民众街道   
Guangdong Zhongshan Minzhong Town Minzhong Sub-town
日期:2024/7/21 11:18:00   提交者ip:119.247.166.122
 0
18.���ݵ�����   

日期:2024/7/21 6:49:00   提交者ip:
 0
19.���ݵ�����   

日期:2024/7/20 22:46:00   提交者ip:
 0
20.���ݵ�����   

日期:2024/7/20 17:03:00   提交者ip:
 0
21.���ݵ�����   

日期:2024/7/20 9:57:00   提交者ip:
 0
22.DONGGUAN YINGSIMAN LUBRICATION TECHNOLOGY CO., LTD   

日期:2024/7/20 9:44:00   提交者ip:
 1
23.������ͨ��ѧ   

日期:2024/7/20 8:17:00   提交者ip:
 0
24.深圳市欣冠精密技术有限公司   
Shenzhen Xinguan Precise Technology Co., Ltd.
日期:2024/7/20 8:03:00   提交者ip:221.203.224.95
 0
25.���ݵ�����   

日期:2024/7/20 4:00:00   提交者ip:
 0
26.IVI-EAST INT. TRADING LIMITED   

日期:2024/7/19 21:14:00   提交者ip:
 0
27.威科电子模块(深圳)有限公司   
Weike Electronic Module(Shenzhen)Co., Ltd.
日期:2024/7/19 21:07:00   提交者ip:18.163.100.28
 0
28.西安海霞天地艺术有限公司   
Xi'an Hai Xia Tian Di Art Co., Ltd.
日期:2024/7/19 19:20:00   提交者ip:222.90.215.41
 0
29.北京大学CTL实验室   
Peking University CTL Laboratory
日期:2024/7/19 17:58:00   提交者ip:120.244.144.126
 0
30.山阳县科技和教育体育局   
Shanyang County Technology & Education & Sports Bureau
日期:2024/7/19 17:50:00   提交者ip:60.210.130.209
 0

历史翻译