9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

1.甘肃张掖甘州区南环路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Nanhuan Road, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
2.甘肃张掖甘州区西大街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:West Avenue, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
3.甘肃张掖甘州区南大街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:South Avenue, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
4.甘肃张掖甘州区东大街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:East Avenue, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
5.甘肃张掖甘州区东环路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Donghuan Road, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
6.甘肃张掖甘州区税亭街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shuiting Street, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
7.甘肃张掖甘州区县府街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xianfu Street, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
8.甘肃张掖甘州区南城巷    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Nancheng Alley, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
9.甘肃张掖甘州区欧式街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Oushi Street, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
10.甘肃张掖甘州区北环路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Beihuan Road, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
11.甘肃张掖甘州区大佛寺巷    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Dafosi Alley, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
12.甘肃张掖甘州区金脉步行街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jinmai Pedestrian Street, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
13.甘肃张掖甘州区227国道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:National Highway 227, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
14.甘肃张掖甘州区西环城路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:West Huancheng Road, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
15.甘肃张掖甘州区213省道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Provincial Highway 213, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
16.甘肃张掖甘州区G30连霍高速    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:G30 Lianhuo Expressway, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
17.甘肃张掖甘州区北大街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:North Avenue, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
18.甘肃张掖甘州区312国道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:National Highway 312, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
19.甘肃甘州区金张掖大道(南)    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jinzhangye Boulevard(S.), Ganzhou District, Gansu..
20.甘肃张掖甘州区中轴路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhongzhou Road, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
21.甘肃张掖甘州区东水路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Dongshui Road, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
22.甘肃张掖甘州区213县道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:County Highway 213, Ganzhou District, Zhangye, Gansu..
23.甘肃临泽县县府街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xianfu Street, Linze County, Gansu..
24.甘肃山丹县北大街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:North Avenue, Shandan County, Gansu..
25.甘肃临泽县八一路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Bayi Road, Linze County, Gansu..
26.甘肃山丹县胜利街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shengli Street, Shandan County, Gansu..
27.甘肃山丹县东大街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:East Avenue, Shandan County, Gansu..
28.甘肃民乐县西大街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:West Avenue, Minle County, Gansu..
29.甘肃临泽县健康路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jiankang Road, Linze County, Gansu..
30.甘肃肃南裕固族自治县明花路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Minghua Road, Sunan Yugur Aut. County, Gansu..
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页1页 共 4 页

地名目录重点城市导航

地名目录全国省区列表