9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

1.云南玉溪红塔区群艺巷    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Qunyi Alley, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
2.云南玉溪红塔区南北大街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:South-North Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
3.云南玉溪红塔区紫苑路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Ziyuan Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
4.云南玉溪红塔区007县道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:County Highway 007, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
5.云南玉溪红塔区腾宵路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Tengxiao Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
6.云南玉溪红塔区184乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 184, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
7.云南玉溪红塔区红龙公路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Honglong Highway, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
8.云南玉溪红塔区环山北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Huanshan North Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
9.云南玉溪红塔区东风北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Dongfeng North Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
10.云南玉溪红塔区中卫东路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhongwei East Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
11.云南玉溪红塔区福寿街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Fushou Street, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
12.云南玉溪红塔区聂耳路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Nie′er Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
13.云南玉溪红塔区304省道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Provincial Highway 304, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
14.云南玉溪红塔区瑞峰路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Ruifeng Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
15.云南玉溪红塔区小庙街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xiaomiao Street, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
16.云南玉溪红塔区瑞祥路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Ruixiang Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
17.云南玉溪红塔区古窑路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Guyao Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
18.云南玉溪红塔区北苑南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Beiyuan South Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
19.云南玉溪红塔区研兴街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yanxing Street, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
20.云南玉溪红塔区163乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 163, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
21.云南玉溪红塔区六品路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Liupin Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
22.云南玉溪红塔区176乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 176, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
23.云南玉溪红塔区诸葛西路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhuge West Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
24.云南玉溪红塔区葫田路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hutian Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
25.云南玉溪红塔区紫艺路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Ziyi Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
26.云南玉溪红塔区民顺街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Minshun Street, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
27.云南玉溪红塔区彩虹中街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Caihong Middle Street, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
28.云南玉溪红塔区北门街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Beimen Street, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
29.云南玉溪红塔区新兴路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xinxing Road, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
30.云南玉溪红塔区诸葛中巷    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhuge Middle Alley, Hongta District, Yuxi, Yunnan..
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页4页 共 10 页

街道路巷中英对照搜索

地名目录重点城市导航

地名目录全国省区列表