9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

中文地名: 岩脚段;
中文繁体 : 岩腳段;
汉语拼音 : Yán Jiǎo Duàn;
9181规则英译 : Yanjiao Section;
单一罗马化表述: Yanjiaoduan;
地址 : 云南昆明东川区岩脚段;
为该大楼添加中英文官方名图,获取奖励! ;
会员名   注册会员
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!
1.云南昆明东川区学府路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xuefu Road, Dongchuan District, Kunming, Yunnan..
2.云南昆明东川区复兴路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Fuxing Road, Dongchuan District, Kunming, Yunnan..
3.云南昆明东川区炎山路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yanshan Road, Dongchuan District, Kunming, Yunnan..
4.云南昆明东川区岩脚段    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yanjiao Section, Dongchuan District, Kunming, Yunnan..
5.云南昆明东川区龙东格公路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Longdongge Highway, Dongchuan District, Kunming, Yunnan..
6.云南昆明东川区白云街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Baiyun Street, Dongchuan District, Kunming, Yunnan..
7.云南昆明东川区029乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 029, Dongchuan District, Kunming, Yunnan..
8.云南昆明东川区桂苑街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Guiyuan Street, Dongchuan District, Kunming, Yunnan..
9.云南昆明东川区凯通北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Kaitong North Road, Dongchuan District, Kunming, Yunnan..
10.云南昆明东川区李子沟公路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Lizigou Highway, Dongchuan District, Kunming, Yunnan..
首页 上一页 1  第1页 共 1 页

重点城市导航

全国省区列表