9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

中文地名: 星云路;
中文繁体 : 星雲路;
汉语拼音 : Xīng Yún Lù;
9181规则英译 : Xingyun Road;
单一罗马化表述: Xingyun Lu;
地址 : 云南玉溪江川区星云路;
为该大楼添加中英文官方名图,获取奖励! ;
会员名   注册会员
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!
1.云南玉溪江川区上营街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shangying Street, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
2.云南玉溪江川区环湖路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Huanhu Road, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
3.云南玉溪江川区下营街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xiaying Street, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
4.云南玉溪江川区南大街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:South Avenue, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
5.云南玉溪江川区066乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 066, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
6.云南玉溪江川区星云路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xingyun Road, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
7.云南玉溪江川区明珠路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Mingzhu Road, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
8.云南玉溪江川区042乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 042, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
9.云南玉溪江川区022乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 022, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
10.云南玉溪江川区089乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 089, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
首页 上一页 1  第1页 共 1 页

街道路巷中英对照搜索

重点城市导航

全国省区列表