9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

1.江苏泰州海陵区江洲北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jiangzhou North Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
2.江苏泰州海陵区海陵北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hailing North Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
3.江苏泰州海陵区海陵南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hailing South Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
4.江苏泰州海陵区江洲南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jiangzhou South Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
5.江苏泰州海陵区青年南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Qingnian South Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
6.江苏泰州海陵区青年北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Qingnian North Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
7.江苏泰州海陵区扬州路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yangzhou Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
8.江苏泰州海陵区鼓楼南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Gulou South Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
9.江苏泰州海陵区凤凰东路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Fenghuang East Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
10.江苏泰州海陵区迎春东路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yingchun East Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
11.江苏泰州海陵区迎春西路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yingchun West Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
12.江苏泰州海陵区人民东路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Renmin East Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
13.江苏泰州海陵区鼓楼北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Gulou North Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
14.江苏泰州海陵区南通路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Nantong Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
15.江苏泰州海陵区西仓路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xicang Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
16.江苏泰州海陵区永泰路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yongtai Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
17.江苏泰州海陵区东进西路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Dongjin West Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
18.江苏泰州海陵区春晖路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Chunhui Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
19.江苏泰州海陵区梅兰东路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Meilan East Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
20.江苏泰州海陵区税务桥东街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shuiwuqiao East Street, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
21.江苏泰州海陵区府前路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Fuqian Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
22.江苏泰州海陵区人民西路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Renmin West Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
23.江苏泰州海陵区济川东路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jichuan East Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
24.江苏泰州海陵区口泰路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Koutai Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
25.江苏泰州海陵区东风南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Dongfeng South Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
26.江苏泰州海陵区任景路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Renjing Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
27.江苏泰州海陵区永兴路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yongxing Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
28.江苏泰州海陵区吴洲北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Wuzhou North Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu..
29.江苏泰州高港区金港中路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jingang Middle Road, Gaogang District, Taizhou, Jiangsu..
30.江苏泰州高港区扬子江北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yangzijiang North Road, Gaogang District, Taizhou, Jiangsu..
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7  下一页 尾页1页 共 10 页

街道路巷中英对照搜索

地名目录重点城市导航

地名目录全国省区列表