9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

1.云南曲靖麒麟区幸福巷    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xingfu Alley, Qilin District, Qujing, Yunnan..
2.云南曲靖麒麟区昌和路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Changhe Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
3.云南曲靖麒麟区官坡寺街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Guanposi Street, Qilin District, Qujing, Yunnan..
4.云南曲靖麒麟区梅苑巷    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Meiyuan Alley, Qilin District, Qujing, Yunnan..
5.云南曲靖麒麟区双龙巷    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shuanglong Alley, Qilin District, Qujing, Yunnan..
6.云南曲靖麒麟区方家巷    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Fangjia Alley, Qilin District, Qujing, Yunnan..
7.云南曲靖麒麟区麒小线    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Qixiao Line, Qilin District, Qujing, Yunnan..
8.云南曲靖麒麟区教场路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jiaochang Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
9.云南曲靖麒麟区造福路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zaofu Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
10.云南曲靖麒麟区玄坛路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xuantan Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
11.云南曲靖麒麟区竹鹰街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhuying Street, Qilin District, Qujing, Yunnan..
12.云南曲靖麒麟区龙街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Longjie Street, Qilin District, Qujing, Yunnan..
13.云南曲靖麒麟区和兴街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hexing Street, Qilin District, Qujing, Yunnan..
14.云南曲靖麒麟区冬青路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Dongqing Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
15.云南曲靖麒麟区银杏路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yinxing Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
16.云南曲靖麒麟区潇湘路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xiaoxiang Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
17.云南曲靖麒麟区牛街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Niujie Street, Qilin District, Qujing, Yunnan..
18.云南曲靖麒麟区北园路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Beiyuan Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
19.云南曲靖麒麟区宁州路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Ningzhou Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
20.云南曲靖麒麟区024乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 024, Qilin District, Qujing, Yunnan..
21.云南曲靖麒麟区福泉路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Fuquan Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
22.云南曲靖麒麟区天竺路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Tianzhu Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
23.云南曲靖麒麟区三江大道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Sanjiang Avenue, Qilin District, Qujing, Yunnan..
24.云南曲靖麒麟区326国道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:National Highway 326, Qilin District, Qujing, Yunnan..
25.云南曲靖麒麟区麒麟东路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Qilin East Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
26.云南曲靖麒麟区鸡街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jijie Street, Qilin District, Qujing, Yunnan..
27.云南曲靖麒麟区康福路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Kangfu Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
28.云南曲靖麒麟区麒麟西路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Qilin West Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
29.云南曲靖麒麟区建保路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jianbao Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
30.云南曲靖麒麟区教场西路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jiaochang West Road, Qilin District, Qujing, Yunnan..
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7  下一页 尾页1页 共 10 页

街道路巷中英对照搜索

地名目录重点城市导航

地名目录全国省区列表