9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

1.云南玉溪江川区明珠路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Mingzhu Road, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
2.云南玉溪江川区042乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 042, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
3.云南玉溪江川区022乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 022, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
4.云南玉溪江川区089乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 089, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
5.云南玉溪江川区064乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 064, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
6.云南玉溪江川区上营西街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shangying West Street, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
7.云南玉溪江川区振兴街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhenxing Street, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
8.云南玉溪江川区步行街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Pedestrian Street, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
9.云南玉溪江川区051乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 051, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
10.云南玉溪江川区021乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 021, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
11.云南玉溪江川区080乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 080, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
12.云南玉溪江川区正街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Main Street, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
13.云南玉溪江川区062乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 062, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
14.云南玉溪江川区下营西街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xiaying West Street, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
15.云南玉溪江川区216乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 216, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
16.云南玉溪江川区109乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 109, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
17.云南玉溪江川区076乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 076, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
18.云南玉溪江川区116乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 116, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
19.云南玉溪江川区甸东公路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Diandong Highway, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
20.云南玉溪江川区环湖东路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Huanhu East Road, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
21.云南玉溪江川区兴江路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xingjiang Road, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
22.云南玉溪江川区106乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 106, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
23.云南玉溪江川区南大街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:South Avenue, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
24.云南玉溪江川区066乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 066, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
25.云南玉溪江川区星云路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xingyun Road, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
26.云南玉溪江川区139乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 139, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
27.云南玉溪江川区111乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 111, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
28.云南玉溪江川区215乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 215, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
29.云南玉溪江川区江孤公路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jianggu Highway, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
30.云南玉溪江川区南门街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Nanmen Street, Jiangchuan District, Yuxi, Yunnan..
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页1页 共 4 页

街道路巷中英对照搜索

地名目录重点城市导航

地名目录全国省区列表