9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

1.湖南衡阳蒸湘区常胜路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Changsheng Road, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
2.湖南衡阳蒸湘区演武路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yanwu Road, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
3.湖南衡阳蒸湘区莲湖路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Lianhu Road, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
4.湖南衡阳蒸湘区红湘北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hongxiang North Road, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
5.湖南衡阳珠晖区022乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 022, Zhuhui District, Hengyang, Hunan..
6.湖南衡阳雁峰区湖北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hubei Road, Yanfeng District, Hengyang, Hunan..
7.湖南衡阳珠晖区怡园路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yiyuan Road, Zhuhui District, Hengyang, Hunan..
8.湖南衡阳雁峰区光明路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Guangming Road, Yanfeng District, Hengyang, Hunan..
9.湖南衡阳蒸湘区034乡道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Township Highway 034, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
10.湖南衡阳蒸湘区天马山南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Tianmashan South Road, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
11.衡阳湖南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hunan Road, Hengyang..
12.湖南衡阳雁峰区东风北路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Dongfeng North Road, Yanfeng District, Hengyang, Hunan..
13.湖南衡阳雁峰区粤汉路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yuehan Road, Yanfeng District, Hengyang, Hunan..
14.湖南衡阳蒸湘区易赖街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yilai Street, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
15.湖南衡阳蒸湘区蒸阳南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhengyang South Road, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
16.湖南衡阳蒸湘区船山大道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Chuanshan Avenue, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
17.湖南衡阳雁峰区衡常路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hengchang Road, Yanfeng District, Hengyang, Hunan..
18.湖南衡阳蒸湘区解放路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jiefang Road, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
19.湖南衡阳蒸湘区外环西街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Waihuan West Street, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
20.湖南衡阳蒸湘区322国道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:National Highway 322, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
21.湖南衡阳蒸湘区062县道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:County Highway 062, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
22.湖南衡阳蒸湘区雁城路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yancheng Road, Zhengxiang District, Hengyang, Hunan..
23.湖南衡阳雁峰区062县道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:County Highway 062, Yanfeng District, Hengyang, Hunan..
24.湖南衡阳南岳区水濂路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shuilian Road, Nanyue District, Hengyang, Hunan..
25.湖南衡阳南岳区万寿广场    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Wanshou Plaza, Nanyue District, Hengyang, Hunan..
26.湖南衡阳南岳区独秀路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Duxiu Road, Nanyue District, Hengyang, Hunan..
27.湖南衡阳南岳区祝融路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhurong Road, Nanyue District, Hengyang, Hunan..
28.湖南衡阳南岳区衡山路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hengshan Road, Nanyue District, Hengyang, Hunan..
29.湖南衡阳南岳区胜利巷    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shengli Alley, Nanyue District, Hengyang, Hunan..
30.湖南衡阳南岳区延寿路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yanshou Road, Nanyue District, Hengyang, Hunan..
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7  下一页 尾页1页 共 10 页

街道路巷中英对照搜索

地名目录重点城市导航

地名目录全国省区列表