9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

1.浙江杭州西湖区西园九路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xiyuan 9th Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang..
2.浙江杭州余杭区沈三路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shensan Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
3.浙江杭州余杭区径西路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jingxi Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
4.浙江杭州余杭区府前路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Fuqian Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
5.浙江杭州江干区19号大街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Nineteenth Avenue, Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang..
6.浙江杭州江干区23号大街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:23rd Avenue, Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang..
7.浙江杭州江干区蔡家庵路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Caijia′an Road, Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang..
8.浙江杭州余杭区荆大线    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jingda Line, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
9.浙江杭州余杭区安溪路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Anxi Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
10.浙江杭州余杭区杨新路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yangxin Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
11.浙江杭州拱墅区笕丁路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jianding Road, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang..
12.浙江杭州江干区文津路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Wenjin Road, Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang..
13.浙江临安区舟青线    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhouqing Line, Lin′an District, Zhejiang..
14.浙江杭州余杭区天荷路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Tianhe Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
15.浙江杭州余杭区西小河街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:West Xiaohe Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
16.浙江杭州拱墅区石二路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shi′er Road, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang..
17.浙江杭州西湖区古墩路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Gudun Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang..
18.浙江临安区北环北二路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Beihuan North 2nd Road, Lin′an District, Zhejiang..
19.浙江杭州余杭区市新街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shixin Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
20.浙江杭州萧山区兆丰路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhaofeng Road, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang..
21.浙江杭州余杭区塘栖路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Tangqi Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
22.浙江杭州西湖区通信桥路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Tongxinqiao Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang..
23.浙江杭州余杭区余仓路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yucang Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
24.浙江杭州下城区同协路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Tongxie Road, Xiacheng District, Hangzhou, Zhejiang..
25.浙江杭州拱墅区兴隆园路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xinglongyuan Road, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang..
26.浙江杭州余杭区长东路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Changdong Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
27.浙江杭州拱墅区临半路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Linban Road, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang..
28.浙江杭州余杭区汤十线    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Tangshi Line, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
29.浙江建德市杨长线    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yangchang Line, Jiande City, Zhejiang..
30.浙江杭州余杭区车站路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Chezhan Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang..
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页5页 共 10 页

地名目录重点城市导航

地名目录全国省区列表